[NEW!!]สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตำแหน่ง ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale)

 

คุณสมบัติ  สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตำแหน่ง ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale)

 • อายุไม่เกิน 30  ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
 • หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนด ทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ บริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
 • ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
 • เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
 • พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์
ระยะเวลาการจ้าง
ว่าจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ โดยทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดเขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ส่งเอกสารโดยตรงที่ งานประชาสัมพันธ์ และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ชั้น 5 อาคารสาขาสะพานขาวสมัครงานธนาคารกรุงไทย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 3. เอกสารการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหารสมัครงานธนาคารกรุงไทย
ส่งไปที่               งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
ชั้น 5 อาคารสาขาสะพานขาว
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10110

 

การคัดเลือก
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครและประสบการณ์
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์สมัครงานธนาคารกรุงไทย
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมายเหตุ :
 1. โปรดระบุตำแหน่งงานที่รับสมัครให้ชัดเจน ”ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์”
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานที่ “งานประชาสัมพันธ์และหน่วยผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์” ชั้น 5 อาคารสาขาสะพานขาวสมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ (เฉพาะผู้พิการ) ธนาคารกรุงไทย

 

 

เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ (เฉพาะผู้พิการ)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ


ดำเนินงานด้านกิจกรรมสนับสนุนหอศิลป์ สมัครงานธนาคารกรุงไทย และสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ ชมรมต่างๆ เพื่อขยายผลทางธุรกิจของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์ เช่น นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมสนับสนุนนิทรรศการ การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรมประกอบหอศิลป์ ทั้งนี้ แนวทางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบาย และหลักการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจของธนาคาร
คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปี และเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา ศิลปะหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานภัณฑารักษ์ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์  สมัครงานธนาคารกรุงไทยทำงานเป็นทีมได้
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานให้บริการและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ดี และสามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online  สมัครงานธนาคารกรุงไทยได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้
วิธีการคัดเลือก

 • ทดสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  สมัครงานธนาคารกรุงไทยทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทยรับสมัคร

 

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทยรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ


ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ


ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
หากสามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออกได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก
สามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ได้

วิธีการสมัคร


ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้ ซึ่งสามารถเลือกจังหวัดที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานได้ 3 จังหวัด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เบิกค่าที่พักอาศัยจากธนาคาร

วิธีการคัดเลือก


ทดสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

กำหนดการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ทาง www.ktb.co.th

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล [email protected]

เริ่มต้นการทำงานกับธนาคารกรุงไทย ปี 2555

ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศมาช้านาน

ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาพนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนจัดการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของธนาคาร

ดังนั้น การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคารจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากบุคลากรถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ธนาคารจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมของธนาคารกรุงไทย และก้าวไปพร้อมๆ กัน

สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตำแหน่งTreasury & Capital Market

สมัครงานธนาคารกรุงไทย  ตำแหน่งTreasury & Capital Market
ตำแหน่งธนาคารกรุงไทย
Treasury & Capital Market
หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่งTreasury & Capital Market
   ดูแลและบริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารหนี้และตราสารทุนสมัครงานธนาคารกรุงไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ  ตำแหน่งTreasury & Capital Market
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสถิติ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน สมัครงานธนาคารกรุงไทยตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรู้ด้านการบัญชี การอ่านงบการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • หากมีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้ สมัครงานธนาคารกรุงไทยใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการรับสมัคร ตำแหน่งTreasury & Capital Market
การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สมัครงานธนาคารกรุงไทยสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งธนาคารกรุงไทย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบกิจกรรมของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สมัครงานธนาคารกรุงไทยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติสมัครงานธนาคารกรุงไทย

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบ ด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร และที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิพิเศษ สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยองค์กรรับรองวิชาชีพ  เช่น คุณวุฒิด้าน CPA,CPIAT, CIA , CISA, CFA, CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอ
การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร สมัครงาน ธนาคารกรุงไทยและเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล ทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ขั้นตอนการรับสมัคร
การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายการพนักงาน หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail :[email protected]

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดเขียนจดหมาย สมัครงานธนาคารกรุงไทย พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่
 • งานและความรับผิดชอบปัจจุบัน
 • ผลงานในอดีตที่ภูมิใจ
 • จุดเด่นในการปฏิบัติงาน
 • ประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ
 • โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการรับท่านเข้าปฏิบัติงาน
 • ผลตอบแทนที่ต้องการ
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่าย
 3. เอกสารการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิพิเศษ เช่น คุณวุฒิด้าน CPA, CIA , CISA, CFA, CPIAT
แนบเอกสารการสมัครงานข้างต้นแล้วส่งมาที่  Email: [email protected]  (โปรดระบุตำแหน่งที่สมัครให้ชัดเจน)
กำหนดการรับสมัคร
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ปัจจัยแทรกแซง ธนาคาร สมัครงานธนาคารกรุงไทย 55

ปัจจัยแทรกแซงอื่นๆ

การแทรกแซงของรัฐบาลและกองทุนเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในการใช้มาตรการดอกเบี้ยสูงเพื่อปกป้องค่าเงินบาทในช่วงต้นปี 2541 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจและปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงิน และในช่วงกลางปีรัฐบาลและIMF ได้ปรับทิศทางการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ โดยการผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และตั้งงบประมาณเป็นแบบขาดดุล เพื่อความเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น

Environment Dimensions 

 

3.1 ความไม่แน่นอนของข้อมูล (Information Uncertainty)

   สมัครงานธนาคารกรุงไทย อาศัยการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเป็นข้อมูลในการดำเนินงานซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ค่อยมีความแน่นอนเท่าที่ควร เพราะสภาพเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์เศรษฐกิจนั้นเป็นเพียงข้อมูลที่เป็นแนวทางให้ทางธนาคารได้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น เพื่อที่ทางธนาคารจะได้สามารถคาดคะเนว่าจะมีการรับมืออย่างไรกับภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้เพื่อให้กิจการดำเนินการไปอย่างลุล่วง ดังเช่นการที่ธนาคารกรุงเทพมีการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2542สมัครงานธนาคารกรุงไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2542หลังจากผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในปี 2541 ทุกฝ่ายต่างก็ตั้งความหวังในปี 2542 เศรษฐกิจหลายฝ่ายมีแนวโน้มในทางที่ดี โดยจะค่อย ๆ ฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง แต่เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยัดคงหดตัวประมาณร้อยละ 0.4 เพราะยังมีปัจจัยหลายทั้งในภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงินที่จะเป็นอุปสรรคไม่ให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่  ในภาคเศรษฐกิจจริง ปัจจัยลบที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ยังคงเป็นความต้องการภายในประเทศที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำ ปลายปี 2541 คนงาน พนักงานในภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และข้าราชการรวมไปถึงนิติบุคคล บริษัทห้างร้านต่างๆ ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากยังมีคนตกงานจำนวนมาก ส่วนแรงงานที่ทำอยู่แล้วก็ต้องถูกตัดเงินเดือน เงินโบนัส เกษตรกรต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ทำให้คาดว่าการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคในภาคเอกชนในปี 2542 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในปี 2541 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาคเอกชนยังไม่มีแนวโน้มจะฟื้นตัวเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินเป็นจำนวนมาก สมัครงานธนาคารกรุงไทยความต้องการภายในประเทศจะยังอยู่ในระดับต่ำแล้ว คาดว่าความต้องการจากภายนอกประเทศอาจจะลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราต่ำลงและการที่ประเทศไทยถูกสภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางการค้า หรือ GSP   สำหรับสินค้าเกษตรคาดว่าจะส่งผละกระทบอย่างมากต่อการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งสดแช่แข็ง และอาหารแปรรูป   ในภาคการเงิน มีปัจจัยนอกจากอัตราดอกเบี้ยทั้งในและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งมาตรการของธนาคารแห่งประเทศที่ให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งขยายสินเชื่อในปี 2542 สมัครงานธนาคารกรุงไทยในอัตราร้อยละ 4-8 และมาตรการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น การประนอมหนี้ การประมูลสินทรัพย์ ปรส. การแก้ไขกฎหมายธุรกิจการเงิน และการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากจะช่วยให้มีการกระจายสภาพคล่องไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง แต่ปัจจัยสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในภาคการเงินอยู่ที่ความสำเร็จในการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินในปี 2542 ซึ่งทางการต้องการให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2542 หากทุกสถาบันการเงินสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จตามแผนแล้ว ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้ความมั่นใจกับประชาชนและนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ตามปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ควรจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะค่อย ๆ ลดลง จนกระทั่งทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยสินเชื่อได้เช่นในภาวะปกติ ดังนั้นระบบการเงินของไทยในปี 2542 จึงยังต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหนักต่อไป  สำหรับปัจจัยภายนอกที่สำคัญในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงมีอยู่ 2 ประการคือ

ธนาคารในเครือข่ายของรัฐบาล สมัครงานธนาคารกรุงไทย

 

 สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารในเครือข่ายของรัฐบาล  ได้แก่ สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand)

       ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล ได้แก่ สมัครงานธนาคารกรุงไทย
สมัครงานธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank) – รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
ธนาคารทหารไทย (TMB Bank) – กลุ่มกองทัพไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

       ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhaya)
ธนาคารกสิกรไทย (KasikornBank)
ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)
ธนาคารซิติแบงก์ (Citibank)
ธนาคารทหารไทย (Thai Military Bank)
ธนาคารทิสโก้ (Thai Investment and Securities Company Bank)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank) – สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)
ธนาคารนครหลวงไทย (Siam City Bank)
ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank, Thailand)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย (Standard Chartered Bank Thai)
ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์ (Mega International Commercial Bank)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBC Thai Limited Bank)
ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)
       ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย   สมัครงานธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (Land and Houses Retail Bank)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (Thai Credit Retail Bank)